advanced function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced function.

Từ điển Anh Việt

  • advanced function

    (Tech) hàm số cấp cao