advanced order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced order

    * kinh tế

    đơn đặt hàng trước