advanced printing service (aps) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced printing service (aps) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced printing service (aps) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced printing service (aps).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced printing service (aps)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ in cao cấp