advanced data processing (adp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced data processing (adp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced data processing (adp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced data processing (adp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced data processing (adp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    xử lý dữ liệu tiên tiến