advanced programming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced programming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced programming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced programming.

Từ điển Anh Việt

  • advanced programming

    (Tech) thảo chương cấp cao, lập trình cấp cao