advanced user nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced user nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced user giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced user.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced user

    * kỹ thuật

    người dùng có kinh nghiệm

    người dùng có trình độ