advanced blade concept helicopter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced blade concept helicopter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced blade concept helicopter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced blade concept helicopter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced blade concept helicopter

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    trực thăng ABC