advanced ignition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced ignition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced ignition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced ignition.

Từ điển Anh Việt

  • advanced ignition

    (Tech) mồi sớm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced ignition

    * kỹ thuật

    sự đánh lửa sớm