advanced data management nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced data management nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced data management giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced data management.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced data management

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    quản lý dữ liệu cao cấp