advanced interactive executive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced interactive executive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced interactive executive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced interactive executive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced interactive executive

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thực hiện tương tác cao cấp