advanced control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced control

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điều khiển cao cấp