advanced risc computer (arc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced risc computer (arc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced risc computer (arc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced risc computer (arc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced risc computer (arc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Máy tính RISC tiên tiến