advanced digital system (ads) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced digital system (ads) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced digital system (ads) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced digital system (ads).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced digital system (ads)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống số cao cấp