advanced code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced code

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mã hoàn chỉnh (cao cấp)