advanced signal processor (asp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced signal processor (asp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced signal processor (asp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced signal processor (asp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced signal processor (asp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ xử lý tín hiệu tiên tiến