advanced technology group (atg) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced technology group (atg) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced technology group (atg) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced technology group (atg).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced technology group (atg)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhóm công nghệ tiên tiến