advanced micro device (amd) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced micro device (amd) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced micro device (amd) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced micro device (amd).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced micro device (amd)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vi thiết bị tiên phong (AMD)