advanced atmospheric sounding & imaging radiometer (seos, stormsat) (aasir) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced atmospheric sounding & imaging radiometer (seos, stormsat) (aasir) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced atmospheric sounding & imaging radiometer (seos, stormsat) (aasir) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced atmospheric sounding & imaging radiometer (seos, stormsat) (aasir).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced atmospheric sounding & imaging radiometer (seos, stormsat) (aasir)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy đo bức xạ tiên tiến về âm thanh và hình