trừ trong Tiếng Anh là gì?

trừ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trừ

  to eliminate; to liquidate; to deduct

  sau khi trừ chi phí after deducting expenses

  trừ 25 % lương to deduct 25% from a salary

  to take away; to subtract

  lấy 20 trừ 10 to take 10 away from 20; to subtract 10 from 20

  less; minus

  7 trừ 3 còn 4 three from seven leaves four; seven minus three leaves four

  10 trừ 8 bằng 2 ten minus/less eight makes/equals two

  but; except

  ngày nào cũng được, trừ ngày mai any day but tomorrow

  việc gì ông ấy cũng làm được, chỉ trừ việc nấu ăn he can do everything except/but cook

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trừ

  * verb

  to eliminate, to liquidate to subtract, to give discount

  * conj

  except

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trừ

  to subtract, exclude, eliminate, except; to pay off, reduce; except