trừ một người trong Tiếng Anh là gì?

trừ một người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ một người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trừ một người

    except for one person