trừ sán trong Tiếng Anh là gì?

trừ sán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ sán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ sán

    * ttừ

    anthelmintic