trừ bữa trong Tiếng Anh là gì?

trừ bữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ bữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ bữa

    to ally hunger

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trừ bữa

    to ally hunger