trừ hương cảng trong Tiếng Anh là gì?

trừ hương cảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ hương cảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trừ Hương Cảng

    with the exception of Hong Kong