trừ khi trong Tiếng Anh là gì?

trừ khi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ khi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ khi

    * liên từ

    unless

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trừ khi

    except, unless