trừ bớt trong Tiếng Anh là gì?

trừ bớt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ bớt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ bớt

    to curtail; to diminish, to lessen, to reduce