trừ trường hợp trong Tiếng Anh là gì?

trừ trường hợp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ trường hợp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ trường hợp

    unless

    trừ trường hợp có thông báo ngược lại unless otherwise informed