trừ đi trong Tiếng Anh là gì?

trừ đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ đi

    * dtừ

    deduction

    * ngđtừ

    deduct