trừ giun sán trong Tiếng Anh là gì?

trừ giun sán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ giun sán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ giun sán

    * ttừ

    helminthic