trừ tả trong Tiếng Anh là gì?

trừ tả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ tả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ tả

    * ttừ

    anticholeraic