trừ tận gốc trong Tiếng Anh là gì?

trừ tận gốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ tận gốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ tận gốc

    to extirpate; to eradicate; to root something out