trừ khử trong Tiếng Anh là gì?

trừ khử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ khử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trừ khử

  * đtừ

  to extirpate

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trừ khử

  * verb

  to extirpate

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trừ khử

  to extirpate