trừ bỏ trong Tiếng Anh là gì?

trừ bỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ bỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ bỏ

    to abolish, to do away (with); to eliminate, to liquidate