trừ sâu trong Tiếng Anh là gì?

trừ sâu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ sâu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ sâu

    * ttừ

    insecticidal, vermicidal