trừ hại trong Tiếng Anh là gì?

trừ hại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ hại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ hại

    to abolish what is injurious, noxious

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trừ hại

    to abolish what is injurious, noxious