trừ bị trong Tiếng Anh là gì?

trừ bị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ bị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trừ bị

    reserve (army, banking)