trừ nợ trong Tiếng Anh là gì?

trừ nợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ nợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trừ nợ

    to pay off one’s debts