trừ dần trong Tiếng Anh là gì?

trừ dần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ dần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ dần

    * dtừ

    amortization

    * ngđtừ

    amortize