trừ xú khí trong Tiếng Anh là gì?

trừ xú khí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ xú khí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ xú khí

    * ttừ

    antimephitic