trừ lương trong Tiếng Anh là gì?

trừ lương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ lương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ lương

    dock wages