trừ khử những cái vô dụng trong Tiếng Anh là gì?

trừ khử những cái vô dụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ khử những cái vô dụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trừ khử những cái vô dụng

    * dtừ

    lopping