nút trong Tiếng Anh là gì?

nút trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nút

  cork; stopper; spigot; cap

  mở nút to uncork

  dụng cụ vặn nút chai corkscrew

  button

  các nút thanh công cụ/lệnh toolbar/command buttons

  nút thu cực nhỏ/phóng cực to minimize/maximize button

  xem gút

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nút

  * noun

  cork; stopper; stoople

  mở nút: to uncork. button

  * noun

  knot

  thắt nút: to tie a knot

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nút

  cork, stopper, node; button