nút thắt nửa vời trong Tiếng Anh là gì?

nút thắt nửa vời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút thắt nửa vời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút thắt nửa vời

    * dtừ

    half hitch