nút tùy chọn trong Tiếng Anh là gì?

nút tùy chọn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút tùy chọn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nút tùy chọn

    option button