nút con do trong Tiếng Anh là gì?

nút con do trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút con do sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút con do

    * dtừ

    slip-knot