nút thòng lọng trong Tiếng Anh là gì?

nút thòng lọng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút thòng lọng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút thòng lọng

    * dtừ

    span, hitch