nút thùng rượu trong Tiếng Anh là gì?

nút thùng rượu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút thùng rượu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút thùng rượu

    * dtừ

    spile, tap, spigot