nút gạc trong Tiếng Anh là gì?

nút gạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút gạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút gạc

    (y học) tampon

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nút gạc

    (y học) Tampon

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nút gạc

    tampon