nút chặt trong Tiếng Anh là gì?

nút chặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút chặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút chặt

    * ttừ

    bunged