nút tắt trong Tiếng Anh là gì?

nút tắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút tắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút tắt

    off switch