nút bần trong Tiếng Anh là gì?

nút bần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút bần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút bần

    * dtừ

    cork